مهناز افشار

تخصص
افتخار موسسه مهرگان فرهنگ به دعوت از بانو دوست داشتني مهناز افشار ، جهت آيين گلريزان كودكان كار در بيست و پنجمين شب جشنواره ماه خوب خدا