حمید گودرزی

تخصص بازیگر
حضور حمید گودرزی در جشنواره ماه خوب خدا